از قیطریه تا اورنج کانتی
Loading

چند لحظه ...
کتاب گزیده اشعار صائب تبریزی

کتاب گزیده اشعار صائب تبریزی

نسخه الکترونیک کتاب گزیده اشعار صائب تبریزی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید

معرفی کامل کتاب گزیده اشعار صائب تبریزی را رایگان بشنوید

نقد و بررسی کتاب گزیده اشعار صائب تبریزی

پدر سبک هندی و ملکالشعرای دربار صفوی، «صائب تبریزی» یکی از بزرگترین شاعران غزلسرای سدهی یازدهم هجری است. کتاب «گزیدهی اشعار صائب تبریزی» شامل نابترین و دلنشینترین اشعار این شاعر بزرگ است. این اثر شامل دو بخش است؛ بخش ابتدایی گزیدهای از تکبیتهای معروف و زیبای صائب است و بخش دوم را برترین و نابترین غزلیات این شاعر تشکیل میدهد. صائب شاعری است که تاثیر عمیقی بر ادبیات فارسی داشته است. «نیما یوشیج» و «مهدی اخوان ثالث» از شاعرانی هستند که توجه و ارادت ویژهای به شخصیت و سرودههای صائب داشتهاند. اندیشه و نازکی خیال این شاعر، حتی امروز هم الهامبخش خیلی از افراد و محافل ادبی است. اشعار صائب تبریزی آنقدر گسترده و زیاد است که تاکنون، تمام اشعار او بهطور یکجا جمعآوری و بررسی نشده است. تنها بررسیهایی جسته و گریخته از پارهای از کارهای او تاکنون انجام شده است. در گزیدهی اشعار صائب تبریزی کوشش شده تا اشعاری انتخاب شود که از اتحاد معنا و حال‌وهوای دلکشی برای مخاطب فارسی زبان برخوردار هستند.

 

درباره کتاب گزیدهی اشعار صائب تبریزی

صائب به شاعر کثیرالشعر معروف است. او یکی از پرکارترین شاعران و غزلسرایان ادبیات فارسی شناخته میشود. اشعار صائب به جز حدود چهارهزار بیت قصیده و مثنوی، همه غزل هستند. او یکی از شاعران بلنداندیشهای است که در آثارش مفاهیم، بسیار موشکافانه و دقیق بیان شدهاند. سرودههای او بسیار خلاقانه و ناب است. او شاعری نکتهسنج و روشنفکر است که از بیان کوچکترین جزییات و مسائل هم چشمپوشی نکرده است. صائب به خوبی مفاهیم ذهنی خود را با استفاده از ایهامهای ظریف و زیبا بیان کرده است. سرودههای او پر است از نکات ظریف و سنجیدهای که کمتر در آثار سایر غزلسرایان همدورهاش دیده میشود. در شعر صائب حتی طبیعت هم نقش پررنگی دارد. او با توصیفات جاندار و همراه کردن عناصر طبیعی با تصاویر ذهنی و مفاهیم اخلاقی، آثاری منحصربهفرد خلق کرده است.

صائب یکی از طلایهداران مضمونتراشی است. او با دیدن یک شی یا پدیده به‌سرعت معنایی در آن میدیده که به یک برداشت خیالی تازه منجر میشده است. مثلا حباب، پدیدهای است که صدها بار در اشعار او به کار رفته است. اما هیچ یک از معانی حباب با دیگری شباهتی ندارد و این یعنی اوج مهارت این شاعر در خلق مضامین جدید و ناب. او همچنین به هماهنگی میان پدیده و ایده هم پایبند بوده و همیشه تناسبی متعادل بین این مضامین وجود دارد. صائب شاعری بسیار دقیق و اخلاقگرا است که در سرودههایش علاوهبر عناصر زیبایی کلام، نکات اخلاقی زیادی هم مطرح شده است. او با نگاه موشکافانه و باریکبین خود پدیدههای اجتماعی و اخلاقی در اطراف خود را میبیند و آنها را در شعرش بازتاب میدهد. او همچنین به شاعری معروف است که نزاکت و ادب را بسیار در اشعارش رعایت میکند. معروف است که او حتی در زندگی شخصی و اجتماعی خود هم فردی بسیار آدابدان و محترم بوده و همیشه با مردم به نیکی و خوش‌رویی رفتار میکرده است. در آثارش همچنین تقابل عرفان و زهد دیده میشود. او از مخاطب خود میخواهد که از زاهدان خشک و انعطافناپذیر دوری کند و عارف مسلک باشد. او حتی مردم را از بحث و تفکر دربارهی نظم جهان منع میکند. جهانی که صائب میبیند خوابی پریشان و آشفته است که تعبیر ندارد. شاید به همین دلیل باشد که صائب را یکی از شاعران بدبین و غمگین ادبیات فارسی میشناسند. او از درد سخن میگوید، اما درد او شخصی نیست. او از رنج انسان و فلسفهی هستی میگوید. صائب معتقد است که مردم در بیخبری و غفلت زندگی میکنند و این او را عمیقا آزار میدهد. با این حال، تاکید زیادی روی اخلاقیات و زندگی بزرگمنشانه دارد. از دید او در این آشفته بازار دنیا، تنها راه رهایی و رستگاری این است که همین دم را غنیمت شمرد و تا میتوان دلی به دست آورد.

یکی از ویژگیهای مهم شعر صائب این است که هر بیت معنای مجزایی دارد، که در عین حال با کل ابیات غزل هم ارتباط معنایی و زیباییشناختی یکدست و هماهنگی دارد. همین ویژگی اشعار صائب است که باعث شده سرودههای او، نه به شکل غزلی کامل، که به شکل همان تکبیتها، قرنهای متمادی در ذهن فارسی زبانان ماندگار شود. کاربرد این ابیات تا حدی است که خیلی از آنها به شکل ضربالمثل و شاهد برای بیان موقعیتها و وصفحالها به کار میروند. علت پرمغز بودن تک بیتهای صائب در جایگاهی است که این شاعر برای مصرع قائل بوده است. اهمیت مصرع در تمام آثار صائب دیده میشود. پیش از صائب کمتر شاعر و ادیبی تا این حد به مصرع توجه نشان داده بود. او معتقد است که یک مصرع بلند و پرمغز، اندازهی یک دیوان کامل ارزش دارد. همانطور که خودش میگوید، یک مصرع برجسته چنان بلندآوازه میشود که دور دنیا را میگردد و مردمان را از خودبیخود میکند. از دید صائب، مصرعی ارزشمند است که بهتنهایی کامل و کافی باشد و برای رساندن زیبایی و معنای خود، نیازی به مصرع دیگر نداشته باشد. چنین مصرعی بهسرعت در ذهن مخاطب مینشیند، اما تاثیر عمیق و ماندگاری دارد.

صائب را پیشروی سبک هندی می دانند. حتی گفته میشود سبکی که بیدل دهلوی مدتها پس از صائب شعر میسرود، نوع جدیدی از سبک هندی است و به طرز نو معروف است. البته خیلی از شاعران و صاحبنظران هندی، اختلاف شدیدی با صائب داشتهاند. تاجایی که در اشعار و سرودههای خود، بارها به صائب فخر فروختهاند و شعر خود را گرانقدرتر و پربار از تر از او دانستهاند. با این حال هیچ یک از این نظرات و دیدگاهها تا کنون نتوانسته منکر تاثیر و جایگاه صائب در شعر هندی و فارسی باشد.

 

درباره صائب تبریزی

تولد و دوران رشد و بالندگی صائب یکی از آن چیزهایی است که تا به حال، ناشناخته باقی مانده است. با این حال احتمال داده میشود که این شاعر در حدود سال 1000 قمری در تبریز به دنیا آمده است. او سپس در اصفهان به تحصیل ادامه داد و تا پایان عمر آنجا ماند. هرچند در این میان سفرهایی هم به هند و تبریز داشته است. صائب به خوش خلقی و اخلاق نیکو معروف بوده است. تا جایی که یکی از رقیبان سرسخت صائب به نام «لطفعلی بیگ آذر» در کتاب «آذر بیگدلی»، معتقد است که علت شهرت این شاعر نه به خاطر شعر و سرودههای او، که به دلیل اخلاقیات پسندیده و شخصیت والای او بوده است. صائب همیشه با همه مدارا میکرده و حتی شاعران و رقیبان دوران خود را تحسین و تشویق میکرده است. او روح بزرگی داشته که در نظرش حُسن اخلاق و کمالات انسانی برتر از هر چیزدیگری بوده است. «اخلاق جمیل» چیزی است که همیشه در نظر صائب ارزشمند و گرامی بوده و حتی در بسیاری از اشعارش هم تاکید به رفتار پسندیده و خوب همیشه دیده میشود. صائب در کنار قریحهی دلپذیر در سرودن اشعار، خط خوب و زیبایی هم داشته است. حتی نسخههایی از آثارش به خط خود شاعر هم باقی مانده است. فقط در گنجینهی آثار خطی آستان قدس رضوی حدود صد نسخه از آثار این شاعر شامل غزلیات، شرح غزلیات، کلیات و... نگهداری میشود. صائب منتقد ادبی بزرگی هم بوده که دربارهی شعر سایر شاعران نظرات ارزشمندی دارد، نظراتی که حتی امروز هم بسیاری از منتقدان، به نظرات و آرای او استناد میکنند.

در بخشی از کتاب گزیدهی اشعار صائب تبریزی میخوانیم

خوش آن که از دو جهان گوشهی غمی دارد
همیشه سر به گریبان، ماتمی دارد
تو مرد صحبت دل نیستی، چه می
دانی
که سر به جَیب کشیدن چه عالمی دارد
هزار جانِ مقدس فدای تیغ تو باد
لب پیاله نمی
آید از نشاط به هم
زمین میکده، خوش خاکِ بی
غمی دارد
تو محو عالم فکر خودی، نمی
دانی
که فکر صائب ما نیز عالمی دارد

نقد و بررسی کتاب گزیده‌ی اشعار صائب تبریزی که در بالا آمده، فرصت مطالعه و انتخابی درست را در اختیار شما می‌گذارد. نسخه‌ی الکترونیکی این کتاب در قالب  pdf از طریق وب‌سایت فیدیبو و یا اپلیکیشن آن، به‌آسانی قابل خریداری و دانلود است.

مشخصات کتاب گزیده اشعار صائب تبریزی

 • ناشر فیدیبو
 • تاریخ نشر ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
 • زبان فارسی
 • حجم فایل 1.65 مگابایت
 • تعداد صفحات صفحه

نظرات کاربران درباره کتاب گزیده اشعار صائب تبریزی

اشعار صائب عااالیه! ترکیب ها و کنایه هایی که تو شعر کمتر شاعری پیدا میشه..حداقل بین شعرای کلاسیک...
در ۴ سال پیش توسط عماده K ( | )
صائب در نوع خود بی نظیر است.اشعار بسیار زیبا و قابل تامل
در ۵ سال پیش توسط امیرحسین فخری ( | )
واقعا عالی بود به نظر من
در ۵ سال پیش توسط soo...vda ( | )
خوبه
در ۵ سال پیش توسط shm...993 ( | )
عالی
در ۱ سال پیش توسط محمد ( | )
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶
 • ۷
 • بعدی ›
 • آخرین ››